FOREBYGGING OG ENDRINGSARBEID

Kinginstituttet bidrar til at flere ungdom opplever innenforskap gjennom innovative tiltak og program. Vi mener at det voksende utenforskapet blant ungdom er en av vår tids hovedutfordringer. Vi ser det på skolen, i vennekretsen, i familien og i samfunnet. Vi engasjerer oss med enkeltungdom og grupper over tid med et tydelig relasjonelt fokus. Dette erfarer vi fører til langsiktig endring i enkeltungdommers liv.

Med utenforskap mener vi å være på vei ut av sosiale normer og anerkjente fellesskap, og oppholde seg utenfor sosiale normer og/ eller anerkjente fellesskap.

Med innenforskap mener vi opplevd tilhørighet, bli sett, ønske seg inn i sosiale normer og et anerkjent fellesskap når ungdommen selv opplever å være utenfor. På denne måten kan ungdommen bidra med sine iboende ressurser til nytte for seg selv og andre.

For oss er tverrfaglig samarbeid avgjørende for suksessen i arbeidet med ungdom i utenforskap. Tverrfaglighet forstår vi som en faglig samtale mellom involverte aktører i en definert struktur med felles mål. Vi vet at ungdommene kommer lengre i sitt endringsarbeid når aktørene rundt snakker godt sammen og kommer fram til en felles forståelse for problemstillingen.

«The failure to invest in youth reflects a lack of compassion and a colossal failure of common sense.»

Coretta Scott King