FREDSARBEID OG SOSIAL RETTFERDIGHET

Fred og sosial rettferdighet er sentrale deler av arven etter Coretta og Martin Luther King Jr. og Kinginstituttet fokuserer derfor på dette området.

Arbeidet vårt er mangfoldig blant annet i form av informasjonsarbeid, policy-arbeid, kapasitetsbygging og kompetansebygging.

Informasjonsarbeid

Kinginstituttet bidrar med ekspertise på områdene nedfelt i FNs bærekraftsmål 8.7, som berører menneskehandel, moderne slaveri, tvangsarbeid og barnearbeid.

Vi arrangerer webinarer med ledende internasjonale og nasjonale eksperter om ulike tema relatert til Bærekraftsmål 8.7, blant annet om Moderne Slaveri og Covid 19 og barnearbeid i lys av at 2021 er FNs Internasjonale År for å Utrydde Barnearbeid.

I samarbeid med Journal of Modern Slavery har vi høsten 2021 startet en ny webinarserie hvor vi presenterer nyeste forskning og data basert på journalens siste utgivelser. I samtale med forsker og praktikere belyses tema knyttet til moderne slaveri og menneskehandel, som Humanitære Kriser; Tvangsmigrasjon; Barnearbeid; Policy Utvikling; Klima og Miljøødeleggelser; Sosial Beskyttelse; og Lovutvikling.

Med Journal of Modern Slavery gjorde vi også et podcastintervju som vår markering av Verdensdagen mot barnearbeid hvor vår Spesialrådgiver Tina Davis prater med de to unge globale lederne Purva Gupta fra Global March to End Child Labour (organisasjonen til Nobel Fredsprisvinner Kailash Satyarthi) og Victor Ochen fra African Youth Initiative Network (AYINET) om hvordan vi best kan forstå barnearbeid, viktigheten av lokal tilnærming, og mulige løsninger.

Kapasitetsbygging

Kinginstituttet jobber med kapasitetsbygging på feltet næringsliv og menneskerettigheter. Vi har i samarbeid med Norgesgruppen skrevet rapporten Migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjonet verktøy for produsenter, leverandører, bransjeorganisasjoner, Landbruks-og matdepartementet og andre relevante aktører innen norsk matproduksjon. 

Vi jobber for tiden med en ny rapport for Norgesgruppen med fokus på rekrutteringspraksis av arbeidere i norske og internasjonale verdikjeder for matproduksjon.

Vi utvikler også en rapport sammen med Ecpat Norge om seksuell utnyttelse av barn på nett og det globale We Protect nettverket.

Sommerskole for innovasjon og konflikttransformasjon

Sommerskolen tilbyr en praktisk-teoretisk innføring i innovasjon og konflikttransformasjon i en afrikansk kontekst. Høyt kvalifiserte bidragsytere fra Uganda, Norge, Sør-Afrika, England og USA gir en tilnærming til ledelse i skjæringspunktet mellom bærekraftig utvikling og innovasjon. Studenter fra Norge og Uganda utvikler sosiale innovasjonsprosjekter i løpet av kurset, designet for å møte helt konkrete fremtidsrettede behov i tråd med FNs bærekraftsmål.

Kurset går over 3 uker og gir 15 studiepoeng. Kinginstituttet arrangerer kurset i samarbeid med organisasjonen African Youth Initiative Network (AYINET) som er basert i Nord-Uganda. Les mer her. 

Sommerskolen ble første gang gjennomført i juli og august 2021 og tar sikte på å bli et årlig tilbud til studenter i Norge og i Uganda.

Prosjektene i sosial innovasjon som påbegynnes under Sommerskolen i Innovasjon og konflikttransformasjon følges opp med et 1-årig mentorprogram hvor de unge deltagerne støttes av profesjonelle entreprenører med nødvendige ressurser frem til etablering av prosjektene. Kinginstituttet og AYINET støtter pr. i dag 5 prosjekter under utvikling i Nord-Uganda innen helse, sanitær, jordbruk og kultur. Prosjektene bidrar til kapasitetsbygging av ungt lederskap, innovasjon og sysselsetting.

Policy-utvikling

Kinginstituttet samarbeider med Delta 8.7 som er UN University sin kunnskapsplattform for Bærekraftsmål 8.7. Sammen med ledende internasjonale eksperter deltok vi i en arbeidsgruppe som i løpet av 2020 – 2021 utviklet de første policy veilederne for å gi et mer korrekt bilde på hva som virker for å utrydde moderne slaveri frem mot 2030. Veilederne bidrar med informasjon til policy makers om hva som er effektive tiltak for å utrydde moderne slaveri, menneskehandel, tvangsarbeid og barnearbeid i tråd med FNs Bærekraftsmål 8.7.

Kinginstituttet har bidratt med innspill til Barne-og familiedepartementets utredning av Åpenhetsloven; til Arbeids-og sosialdepartementets nye Strategi mot arbeidslivskriminalitet; og til Utenriksdepartementets strategi mot moderne slaveri. Vi deltok også med innspill til høringen av Åpenhetsloven i Stortinget.

Kinginstituttet har også deltatt i evaluering av International Organisation of Migration (IOM) sitt CREST (Corporate responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking) program – et menneskerettighets-, næringsliv- og trygg migrasjonprogram som har som mål å styrke beskyttelsen av kvinnelige og mannlige migrantarbeidere i tekstilindustrien i India, Bangladesh, og Cambodia.

Faglige nettverk

Kinginstituttet er medlem av Alliance 8.7 som er et globalt nettverk av myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner som har forpliktet seg til å jobbe for å nå FNs Bærekraftsmål 8.7. Vi er med i aksjonsgruppene for migrasjon og konflikt & humanitære settinger.

Instituttet er også med i Communications and Engagement Action Group for FNs 2021 International Year for the Elimination of Child Labour.

Vi er med i Koalisjonen KAN (Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv) som er en koalisjon av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre bevegelser som jobbet for en menneskerettighetslov for næringslivet.

Kinginstituttet er også med i Utenriksdepartementets eksterne ressursgruppe mot moderne slaveri.